Willis Family
Bettie Willis
Thomas Middlebrook Willis
1859 - 1937
Thomas L. Willis M.D., D.D.S.
1824-1889
Letitia Barnett Hutchison Willis
1828 - 1925